جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (182), سال (2013-9) , صفحات (1-26)

عنوان : ( شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی , هاشم صادقی محسن اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارش رئالیستی در ادبیات کلاسیک فارسی به اندازة شیوه های غیر واقعگرا مورد توجّه نبوده است. ادبیات اجتماعی و سیاسی مشروطه، ذهنیت مردم شهرهای بزرگ به‌ویژه پایتخت را از جانب آرمان های ماورائی به سوی زندگی زمینی و انسان‌مدار سوق داد و با پیدایش روزنامه‌ها، نثر فارسی به سوی سادگی و واقعیت‌نگاری حرکت کرد. روزنامه-نگاری تکوین نوشتار واقعگرا را شدت بخشید و توجه روزنامه‌نگاران ایرانی به واقعیت-های حاد اجتماعی، آن‌ها را به سوی نگارش داستان های اجتماعی در قالب پاورقی کشاند. بدین صورت رمان واقعگرا همزمان با شکل گیری طبقة ‌بورژوای نوین دولتی در ایران پا به عرصۀ ادبیات نهاد. این مقاله زمینه‌های شکل‌گیری رمان رئالیستی فارسی از دوران مشروطه را بر اساس نگرش تاریخ ادبی نشان داده و روند حرکت زبان فارسی به سوی واقعگرایی و تولد داستان رئالیستی و تعامل و تداخل روزنامه‌نگاری با آن را دنبال می‌کند. اهمّ مطالب مورد بحث از این قرار است: گذار از رمان تاریخی به رمان اجتماعی، تحولات زبان و واقعیت اجتماعی، روزنامه‌نگاری و رئالیسم، پیشگامان رئالیسم فارسی، درونمایة غالب بر آثار رئالیستی، ‌نقص رمان واقعگرای اولیه و ارزش جامعه شناختی رمان های رئالیستی.

کلمات کلیدی

رئالیسم فارسی; روزنامه‌نگاری; رمان واقعگرا; سفرنامه نویسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040293,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود and صادقی محسن اباد, هاشم},
title = {شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {182},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {رئالیسم فارسی; روزنامه‌نگاری; رمان واقعگرا; سفرنامه نویسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%A صادقی محسن اباد, هاشم
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2013

[Download]