یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی تعارض کار- خانواده بر روی رضایت مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده حسابدار و رضایتمندی شغلی می پردازد. در این تحقیق همچنین نقش تعدیل کننده متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی و تاثیر آن ها بر رضایت مندی شغلی بررسی می شود. اطلاعات مربوط به جامعه آماری توسط پرسشنامه ای که توسط 30 حسابدار تکمیل شد بدست آمد. اطلاعات بدست آمده از جامعه آماری که توسط مدل تحلیلی رگرسیون تعدیل یافته مورد تحلیل قرار گرفت نشان داد که بین تعارض کار- خانواده حسابداران و رضایتمندی شغلی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. بعلاوه داده ها بدست آمده از رابطه بین تعارض کار- خانواده حسابدار و رضایتمندی شغلی نشان داد که جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی حسابداران تاثیری تعدیل کننده بر رضایت مندی شغلی آن ها دارد.

کلمات کلیدی

, تعارض کار- خانواده, رضایتمندی شغلی, حسابدار, جنسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040295,
author = {لاری دشت بیاض, محمود},
title = {بررسی تعارض کار- خانواده بر روی رضایت مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعارض کار- خانواده، رضایتمندی شغلی، حسابدار، جنسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تعارض کار- خانواده بر روی رضایت مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]