محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (16), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (11-20)

عنوان : ( حذف ارسنات از محلول های آبی با استفاده از کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد شده )

نویسندگان: حسین کریمی , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل قرمز، پسماند حاصل از فرایندهای تولید آلومینیوم است که با توجه بهمحیطی مطرح است. در این تحقیق، از گل قرمز تعدیل شده به اضافه رس پیلاردشده برای حذف ارسنات از آب استفاده شده است. برایاستفاده شد. کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده با استفاده از داده های Fe و Ti, Cu, Al پیلارینگ رس مورد نظر از عناصر و میکروتجزیه و تحلیل های حاصل از میکروسکوپ الکترونی SEM میکروسکوپ الکترونی ،XRF تجزیه و تحلیل های شیمیایی ، X پراش پرتوزمان و دما توسط دستگاه جذب اتمی ،pH مشخص شد. جذب ارسنات در کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده به عنوان تابعی از ۹۸ % رسید. عمل جذب / ۴۰ بود که میزان جذب تا ۸۶ °C و دمای pH= ۳/ مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان جذب در این مطالعه در ۵ یون های ارسنات به عنوان تابعی از زمان به وضوح نشان داد که جذب یون های ارسنات در مدت زمان ۶۰ دقیقه به تعادل می رسد. معادله ایزوترم های لانگمویر و فروندلیش برای تطابق ایزوترم های جذب، مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم لانگمویر به عنوان بهترین مدل ایزوترم جذب، با داده های حاصل از آزمایش تطابق کرد.از این مطالعه مشخص شد که که کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده کارآیی بسیار خوبی را در حذف انواع آلاینده ها از محلول های آبی بویژه ارسنیک و ترکیبات آن دارا است.

کلمات کلیدی

, گل قرمز تعدیل شده, رس پیلاردشده , ارسنات, بنتونیت سدیم دار, میکروسکوپ الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040303,
author = {کریمی, حسین and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {حذف ارسنات از محلول های آبی با استفاده از کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد شده},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2013},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1025-8620},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {گل قرمز تعدیل شده، رس پیلاردشده ، ارسنات، بنتونیت سدیم دار، میکروسکوپ الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف ارسنات از محلول های آبی با استفاده از کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد شده
%A کریمی, حسین
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2013

[Download]