پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (120-135)

عنوان : ( ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران )

نویسندگان: سرور خرم دل , رحمت الله قشم , افسانه امین غفوری , بهروز اسماعیل پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد گل، بنه و کلاله و سایر خصوصیات رشدی زعفران، آزمایشی در محوطه باز گلخانه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1389 و 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش سه نوع بافت خاک در دامنه سبک تا نیمه سنگین شامل لوم شنی، لوم و لوم رسی و سطوح ماده پلیمر سوپرجاذب شامل 0، 1/0، 2/0، 4/0 و 8/0 درصد وزنی بر اساس وزن خاک خشک بودند. صفات مورد مطالعه شامل سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، وزن خشک بنه، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر سرعت ظهور برگ، سرعت گلدهی، وزن خشک بنه، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین وزن خشک کلاله برابر با 94/0 گرم بر متر مربع برای بافت لوم شنی حاصل گردید که به ترتیب برابر با 30 و 49 درصد بالاتر از بافت های لوم و لوم رسی بود. افزایش مصرف پلیمر سوپرجاذب موجب بهبود وزن خشک کلاله شد. بنابراین، از آنجا که در مناطق کاشت زعفران خاک دارای بافت سنگین با محتوی رطوبتی نسبتاً پایین است، لذا می توان کاربرد پلیمر سوپر جاذب را برای دسترسی به بهبود رشد و عملکرد زعفران مدنظر قرار داد که این امر از طریق تسریع در شروع دوره بهره برداری از مزرعه، افزایش عملکرد اقتصادی را به دنبال دارد.

کلمات کلیدی

, بافت سنگین, فشردگی خاک, محتوی رطوبتی, سرعت گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040306,
author = {خرم دل, سرور and قشم, رحمت الله and امین غفوری, افسانه and بهروز اسماعیل پور},
title = {ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-3869},
pages = {120--135},
numpages = {15},
keywords = {بافت سنگین، فشردگی خاک، محتوی رطوبتی، سرعت گلدهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران
%A خرم دل, سرور
%A قشم, رحمت الله
%A امین غفوری, افسانه
%A بهروز اسماعیل پور
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2014

[Download]