پژوهش های روابط بین الملل, دوره (3), شماره (9), سال (2013-10) , صفحات (37-72)

عنوان : ( پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران) )

نویسندگان: محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژنوم ژئوپلیتیک نقشه ی جغرافیایی ژنتیک سیاست برخاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست خارجی آن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شناخت ژنوم های ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای همسایه می-تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست خارجی همراستا با توان و وزن ژئوپلیتیک ایران ایفا نماید. نگارندگان، با تحلیل کدها و ژنوم های ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و افغانستان کوشش نموده‌اند تا در قالب مدل تقابل کد/ ژنوم‌های ایران وافغانستان، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور را تحلیل نمایند.

کلمات کلیدی

, ژنوم ژئوپلیتیک, کد ژئوپلیتیک, سیاست خارجی, افغانستان, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040310,
author = {خلیلی, محسن and حیدری, جهانگیر and صیادی, هادی},
title = {پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران)},
journal = {پژوهش های روابط بین الملل},
year = {2013},
volume = {3},
number = {9},
month = {October},
issn = {2251-8444},
pages = {37--72},
numpages = {35},
keywords = {ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، افغانستان، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران)
%A خلیلی, محسن
%A حیدری, جهانگیر
%A صیادی, هادی
%J پژوهش های روابط بین الملل
%@ 2251-8444
%D 2013

[Download]