پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (608-617)

عنوان : ( بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , هاجر نعمتی دربندی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر میزان روغن گل مغربی و اجزای آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 انجام شد. تیمارها شامل 4 سطح ورمی کمپوست (0، 2، 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع) و 3 تراکم بوته (9 ، 12 و 20 بوته در متر مربع) بودند. استخراج روغن با دستگاه سوکسله و تجزیه اسیدهای چرب روغن با دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام شد. دانسیته و ضریب شکست روغن نیز تعیین شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر ساده ورمی‌کمپوست و تراکم بوته بر درصد روغن و ضریب شکست آن معنی دار شد ولی اثر متقابل تیمارها بر تمام صفات معنی دار بود. ترکیب اسیدهای چرب روغن در تمام تیمارها مشابه بود. عمده ترین اسید چرب اشباع، اسید پالمیتیک و عمده ترین اسید چرب غیراشباع اسید لینولئیک بود. میزان اسید گاما لینولنیک هم در حد اپتیمم و 8-7 درصد بود. در مجموع مصرف 2 کیلوگرم در متر مربع ورمی کمپوست و به ترتیب تراکم 20 بوته در متر مربع از نظر بهبود تولید روغن و تراکم 9 بوته در متر مربع از نظر کیفیت روغن و نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع بهترین تیمارها تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, اسیدهای چرب, اسید گاما لینولنیک, دانسیته, ضریب شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040317,
author = {عزیزی ارانی, مجید and نعمتی دربندی, هاجر and آروئی, حسین},
title = {بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {608--617},
numpages = {9},
keywords = {اسیدهای چرب، اسید گاما لینولنیک، دانسیته، ضریب شکست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.)
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی دربندی, هاجر
%A آروئی, حسین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]