آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (3), شماره (12), سال (2013-7) , صفحات (27-46)

عنوان : ( نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , علی زنگوئی , علی اشرف امامی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جان هیک (فیلسوف دین انگلیسی) نخستین نظریه پردازی است که عقیده انحصارگرایی را باطل دانست و معتقد به تکثر در حقانیت و نجات همه ادیان شد. از طرف دیگر صدرالدین شیرازی گرچه در زمره کثرتگرایان نیست، اما بر این باور است که اکثر مردم اهل نجاتند و تنها منکران معاند و جاهلان مقصر-که شمار اندکی از مردم را در برمیگیرد- از نجات برخوردار نیستند. در این پژوهش ربط و نسبت حقانیت در نجات از دیدگاه این دو دانشمند مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا, جان هیک, نجات, کثرتگرایی, حقانیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040319,
author = {حسینی, سیدمرتضی and زنگوئی, علی and اشرف امامی, علی and جوارشکیان, عباس},
title = {نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {12},
month = {July},
issn = {2251-9386},
pages = {27--46},
numpages = {19},
keywords = {ملاصدرا، جان هیک، نجات، کثرتگرایی، حقانیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک
%A حسینی, سیدمرتضی
%A زنگوئی, علی
%A اشرف امامی, علی
%A جوارشکیان, عباس
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2013

[Download]