ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2014-02-18

عنوان : ( محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر )

نویسندگان: نجمه محمدی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تابع پاسخ کره های بانر، به همراه پولک طلا به عنوان آشکارساز نوترون حرارتی در مرکز آن ها، با استفاده از کد MCNP4C محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که پاسخ کره بانر همسانگرد بوده و به جهت نوترون فرودی وابسته نمی باشد. برای تأیید محاسبات انجام شده، کره های بانر تحت تابش چشمه نوترونی Am-Be قرار گرفته و اکتیویته اشباع پولک های طلا اندازه گیری و با نتایج حاصل از تابع پاسخ مقایسه شد. نتایج حاکی از توافق خوبی بین محاسبه و تجربه می باشد. بنابراین می توان از تابع پاسخ محاسبه شده و روش بازیابی مناسب برای طیف سنجی میدان های نوترونی ناشناخته استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, کره بانر, تابع پاسخ, فعالسازی فویل طلا, کد MCNP4C
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040321,
author = {محمدی, نجمه and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر},
booktitle = {ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کره بانر، تابع پاسخ، فعالسازی فویل طلا، کد MCNP4C},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر
%A محمدی, نجمه
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]