آب و فاضلاب, دوره (24), شماره (88), سال (2013-12) , صفحات (120-128)

عنوان : ( حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم دار )

نویسندگان: حسین کریمی , مرتضی رزم آرا فرزقی , نسرین محمدیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای پیلارینگ رس مورد نظر از عناصر Ti, Cu, Al و Fe استفاده گردید. این عاملهای پیلارینگ برای تعدیل مونتموریلونیت توسط برهم کنش های تبادل کاتیونی مورد استفاده قرار گرفت. فواصل بین صفحه ای (d-spacings) هنگامی که مونتموریلونیت سدیم دار شد توسط این عاملهای پیلارینگ تا حد قابل توجهی افزایش یافت. گل قرمز حاصل از تولید بوکسیت با استفاده از روشهای مختلف تیمار (Treatment) و تعدیل (Modification) می تواند به یکی از جاذب های قوی آلاینده ها تبدیل گردد. در این تحقیق، از گل قرمز تعدیل شده (MRM) به اضافه رس پیلاردشده (PILC) برای حذف کادمیم از آب استفاده شده است. کمپلکس MRM و PILC با استفاده از XRD، SEM و XRF مشخص و جذب کادمیم در این کمپلکس به عنوان تابعی از pH، زمان و دما توسط AAS مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان جذب در این مطالعه در 6 pH= و دمای C°40 بود که میزان جذب تا 69/96% رسید. معادله ایزوترمهای لانگمویر (Langmuir) و فروندلیش (Freundlich) جهت تطابق ایزوترمهای جذب، مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه به خوبی نشان داد که کمپلکس MRM و PILC یک جاذب مناسب جهت حذف کادمیم از محلولهای آبی می باشد.

کلمات کلیدی

, گل قرمز تعدیل شده (MRM), رس پیلاردشده (PILC), کادمیم, بنتونیت سدیم دار, میکروسکوپ الکترونی (SEM)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040324,
author = {کریمی, حسین and رزم آرا فرزقی, مرتضی and نسرین محمدیاری},
title = {حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم دار},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2013},
volume = {24},
number = {88},
month = {December},
issn = {1024-5936},
pages = {120--128},
numpages = {8},
keywords = {گل قرمز تعدیل شده (MRM)، رس پیلاردشده (PILC)، کادمیم، بنتونیت سدیم دار، میکروسکوپ الکترونی (SEM)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم دار
%A کریمی, حسین
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A نسرین محمدیاری
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2013

[Download]