اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار , 2014-01-23

عنوان : ( بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( )

نویسندگان: علی شیرازی , زهرا حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق نیز بررسی تاثیر سبک های رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله ای طبق نظریه رهبری تمام عیار باس و 0333 ( بر فرسودگی شغلی می باشد. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، در زمره تحقیقات ( آولیو 0 پیمایشی- تحلیلی است. نمونه پژوهش حاضر را 83 استاد فعال در موسسات تحصیلات عالی شهر هرات تشکیل داده است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های معتبر استفاده شده است. همچنین صورت گرفت. نتایج به PLS از طریق نرم افزار آماری )PLS( تجزیه و تحلیل دادهها به کمک روش حداقل مربعات جزئی دست آمده نشان داد که سبک های رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله ای، رابطه ای معنادار با فرسودگی شغلی دارند. بنا به نتایج، سبک رهبری تحولی تاثیری منفی و سبک های تبادلی و عدم مداخله ای تاثیری مثبت بر فرسودگی شغلی دارند.

کلمات کلیدی

, رهبری تحولی, رهبری تبادلی, رهبری عدم مداخله ای, فرسودگی شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040325,
author = {شیرازی, علی and حسینی, زهرا},
title = {بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات(},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {رهبری تحولی، رهبری تبادلی، رهبری عدم مداخله ای، فرسودگی شغلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات(
%A شیرازی, علی
%A حسینی, زهرا
%J اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]