پژوهش های تولید گیاهی, سال (2014-6)

عنوان : ( تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط آب و هوایی تربت جام )

نویسندگان: عبدالله ملا فیلابی , سرور خرم دل , آسیه سیاهمرگویی , هادی شوریده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همیشه بهار (Calendula officinalis L.) یکی از قدیمی ترین گیاهان مورد استفاده در صنایع دارویی می باشد. بمنظور بررسی اثر تراکم بوته و میزان کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گل همیشه بهار، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام در سال زراعی 88-1387 اجرا شد. فاکتورهای اصلی و فرعی به ترتیب شامل چهار سطح نیتروژن (صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) و سه تراکم بوته (25، 50 و 75 بوته در متر مربع) بودند. نیتروژن (بصورت اوره) بصورت سرک در دو مرحله 6-4 برگی و گلدهی مصرف شد. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع ساقه گل‌دهنده، وزن خشک ساقه و ریشه، عملکرد گل، بذر و بیولوژیکی، شاخص برداشت (بر اساس عملکرد گل) و محتوی اسانس و عصاره گل همیشه بهار بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر ارتفاع، وزن خشک ساقه و ریشه، عملکرد گل، بذر و بیولوژیکی، شاخص برداشت و محتوی اسانس و عصاره همیشه بهار معنی دار (01/0p≤) شد. با افزایش مصرف نیتروژن از صفر تا 60 کیلوگرم بدلیل افزایش رشد رویشی و بهبود فتوسنتز، عملکرد گل و محتوی اسانس بیش از 100 درصد افزایش و با افزایش بیشتر آن، این دو جزء به ترتیب 33 و 52 درصد کاهش یافت. با افزایش تراکم بوته از 25 به 50 بوته در متر مربع عملکرد گل و محتوی اسانس به ترتیب 23 و 29 درصد افزایش یافت و با افزایش تراکم تا 75 بوته در متر مربع، کاهش به ترتیب 20 و 44 درصدی برای این دو صفت مشاهده شد. بدین ترتیب، می توان از مصرف مقادیر مناسب کود نیتروژن و تراکم به عنوان دو راهکار زراعی برای دستیابی به عملکرد مطلوب کمی و کیفی همیشه بهار بهره جست.

کلمات کلیدی

, اسانس, عصاره, گیاه دارویی, همیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040330,
author = {عبدالله ملا فیلابی and خرم دل, سرور and آسیه سیاهمرگویی and هادی شوریده},
title = {تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط آب و هوایی تربت جام},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2014},
month = {June},
issn = {2322-2050},
keywords = {اسانس، عصاره، گیاه دارویی، همیشه بهار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط آب و هوایی تربت جام
%A عبدالله ملا فیلابی
%A خرم دل, سرور
%A آسیه سیاهمرگویی
%A هادی شوریده
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2014

[Download]