ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور , 2014-02-18

عنوان : ( کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده )

نویسندگان: یاسمن رضایی مقدم , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مباحث در تخمین دقیق عناصر بدن موجودات زنده، کالیبراسیون صحیح دستگاه اندازه گیری است. با توجه به اینکه هدف از طراحی هر دستگاه BCA تعیین عناصر نمونه است، در این گفتار به بررسی طیف گامای آشکارسازی شده در این دستگاه پرداخته و با تعیین شار پرتوهای گامای شاخص هر عنصر، میزان آن در نمونه تخمین زده شد. در نهایت رابطه ای ارائه گردید که در آن با توجه به شار گامای آشکارسازی شده در دستگاه، میزان جرم عناصر کلر، کربن و نیتروژن بدست آمد.

کلمات کلیدی

, کالیبراسیون, دستگاه BCA, گامای شاخص عنصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040340,
author = {رضایی مقدم, یاسمن and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده},
booktitle = {ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کالیبراسیون، دستگاه BCA، گامای شاخص عنصر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده
%A رضایی مقدم, یاسمن
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور
%D 2014

[Download]