پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (533-542)

عنوان : ( ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور , فریدون ملتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در 1388 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار نوع - 1387 و 89 - مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 88 کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا شامل یک ردیف گندم + یک ردیف کلزا ( 1:1 )، دو ردیف گندم + دو ردیف کلزا ( 2:2 )، سه ردیف گندم + سه ردیف کلزا ( 3:3 )، چهار ردیف گندم + چهار ردیف کلزا ( 4:4 ) و کشت خالص گندم و کلزا بود. نتایج نشان داد که اثر کشت مخلوط ردیفی بر راندمان مصرف تشعشع گندم و کلزا برای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی معنیدار بود. بالاترین کارایی مصرف تشعشع بر اساس عملکرد بیولوژیک گندم و کلزا در 0 گرم بر مگاژول ) / 1 و 57 / 1 گرم بر مگاژول) و در بین الگوهای کشت مخلوط در الگوی ردیفی 3:3 (به ترتیب با 4 / 1 و 04 / کشت خالص (به ترتیب 6 0 گرم بر مگاژول ) و در بین / 0 و 3 / مشاهده شد. بیشترین کارایی مصرف تشعشع بر اساس عملکرد دانه گندم و کلزا در کشت خالص (به ترتیب با 52 0 گرم بر متر مربع) مشاهده شد. نسبت برابری زمین برای کارایی جذب نور در الگوهای مختلف / 0 و 23 / الگوهای مخلوط در الگوی 3:3 (به ترتیب با 49 1 محاسبه شد. بطور کلی، نتایج نشان داد که افزایش شاخص سطح برگ و به تبع آن افزایش پوشش گیاهی در /16-1/ ردیفی گندم و کلزا برابر با 31 شرایط مخلوط در مقایسه با کشت خالص باعث افزایش جذب نور شد و در نتیجه منجر به بهبود نسبت برابری زمین برای تشعشع جذب شده گردید ، بطوریکه بهترین نتایج در الگوی سه ردیف گندم+ سه ردیف کلزا مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, جذب نور, کارآیی مصرف نور, کشت مخلوط ردیفی, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040345,
author = {کوچکی, علیرضا and خرم دل, سرور and فلاح پور, فرنوش and ملتی, فریدون},
title = {ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {533--542},
numpages = {9},
keywords = {جذب نور، کارآیی مصرف نور، کشت مخلوط ردیفی، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا
%A کوچکی, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%A فلاح پور, فرنوش
%A ملتی, فریدون
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]