پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (51), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (87-106)

عنوان : ( زیست چینه نگاری بخش پایینی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفر های پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام مطالعات زیست چینه ای و تعیین سن دقیق بخش پایینی سازند خانگیران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و نیز مطابقت بایوزونهای شناسایی شده با بایوزونهای جهانی، برشی از این سازند در ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک نشان دهنده آنومالی هایی می باشد که شاهد عدم حضور Morozovellid ها، به عنوان جنس شاخص ائوسن هستیم. این امر باتوجه به مطالعه فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک این سازند ناشی از شرایط یوتروفیک می باشد. این شرایط در نتیجه تغییرات رخ داده در شرایط اقیانوسی دیرینه، نظیر وضعیت لایه بندی ستون آب و تغییرات مواد مغذی حاصل شده است. مطالعه اجتماع فرامینیفرهای پلانکتونیک یافت شده در برش مذکور به شناسایی 13 جنس و 34 گونه متفاوت از فرم های شاخص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری انجامیده است. در این پژوهش 6 بایوزون شامل ، Globanomalina chapmani Interval Zone ، Globorotaloides turgida Interval Zone ، Turborotalia frontosa ، Acarinina pentacamerata Interval Zone ، Hantkenina nuttalli Interval Zone ، Interval Zone ، Globoturborotalita martini- Subbotina hagni Assemblage Zone ، مورد شناسایی قرار گرفتند که از نظر سنی معادل با Early Eocene تا early Middle Eocene و قابل مقایسه با بیوزونهای استاندارد جهانی P6 تا P11 مناطق گرمسیری تا نیمه گرمسیری می باشند.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند خانگیران, ناودیس چهل کمان, زیست چینه نگاری, فرامینیفرهای پلانکتونیک, ائوسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040357,
author = {صلاحی, میرامیر and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری بخش پایینی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفر های پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2013},
volume = {51},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-8788},
pages = {87--106},
numpages = {19},
keywords = {کپه داغ، سازند خانگیران، ناودیس چهل کمان، زیست چینه نگاری، فرامینیفرهای پلانکتونیک، ائوسن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری بخش پایینی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفر های پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ
%A صلاحی, میرامیر
%A وحیدی نیا, محمد
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2013

[Download]