اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (4), سال (2012-12) , صفحات (1-24)

عنوان : ( برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان )

نویسندگان: فاطمه حیات غیبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , منصور زیابیی , محمود دانشورکاخکی , نعمت اله اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی، با تبیین ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصادی آب رودخانه زاینده رود در این استان برآورد شده است. برای این منظور از یک الگوی تلفیقی داده ستانده و برنامه ریزی خطی - با پارامترهای فازی، که در آن هدفهای برنامه چهارم توسعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار گرفته، استفاده شده است. با توجه به نتایج الگوی تدوین شده، ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان اصفهان 08/ حداقل 01411 ریال )به قیمت سال 0831 ( تخمین زده شد، که بر این پایه سهم آب زاینده رود حدود 55 درصد ارزش افزوده استان اصفهان می باشد. همچنین، برای تداوم هدفهای برنامه چهارم توسعه )که هم راستا با 7 درصد / هدفهای برنامه پنجم توسعه نیز می باشند( لازم است حداقل رشد سالانه سرمایه گذاری در استان، 38 باشد. در ساختار کنونی اقتصاد استان، افزایش سرمایه گذاری و مدیریت منابع آب در دسترس دو عامل مهم در کاهش ریسک برآورده نشدن هدفهای برنامه توسعه، می باشند.

کلمات کلیدی

, الگوی داده ستانده, برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی, زاینده رود, استان اصفهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040360,
author = {حیات غیبی, فاطمه and شاه نوشی فروشانی, ناصر and منصور زیابیی and دانشورکاخکی, محمود and نعمت اله اکبری},
title = {برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-5524},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {الگوی داده ستانده، برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی، زاینده رود، استان اصفهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان
%A حیات غیبی, فاطمه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A منصور زیابیی
%A دانشورکاخکی, محمود
%A نعمت اله اکبری
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2012

[Download]