تحقیقات جغرافیایی, دوره (28), شماره (109), سال (2013-8) , صفحات (195-214)

عنوان : ( بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره )

نویسندگان: هادی رفیعی دارانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره

کلمات کلیدی

بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040361,
author = {هادی رفیعی دارانی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and رهنماء, محمدرحیم},
title = {بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2013},
volume = {28},
number = {109},
month = {August},
issn = {1019-7052},
pages = {195--214},
numpages = {19},
keywords = {بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره
%A هادی رفیعی دارانی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A رهنماء, محمدرحیم
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2013

[Download]