اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (83), سال (2013-10) , صفحات (35-59)

عنوان : ( آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی )

نویسندگان: زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوانبخت , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش فشار هزینه ای ناشی از پرداخت یارانه توسط دولت، کاهش پرداخت های یارانه ای و هدفمندسازی آن در دستور کار دولت قرار گرفت. از این رو به دلیل اهمیت بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی در تأمین غذای جامعه و امنیت غذایی، مطالعه حاضر به بررسی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت محصولات در بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی می‌پردازد. در این راستا الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) مورد استفاده قرار گرفته است. پایه آماری الگوی تعادل عمومی مطالعه حاضر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 می‌باشد. نتایج نشان داد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های واسطه در بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی افزایش و به دنبال آن تولید به شدت کاهش می‌یابد. کاهش تولید، تقاضای نهاده سرمایه و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و واردات کالاهای اساسی صنایع غذایی افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج مطالعه، حمایت از بخش‌های فوق به شیوه‌های مختلف مانند معافیت‌های مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روش‌های تولید پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, حامل‌های انرژی, کشاورزی و صنایع غذایی, تعادل عمومی, هدفمندسازی یارانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040362,
author = {نعمت الهی, زهرا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and عذرا جوانبخت and دانشورکاخکی, محمود},
title = {آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2013},
volume = {21},
number = {83},
month = {October},
issn = {1022-4211},
pages = {35--59},
numpages = {24},
keywords = {حامل‌های انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، تعادل عمومی، هدفمندسازی یارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی
%A نعمت الهی, زهرا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A عذرا جوانبخت
%A دانشورکاخکی, محمود
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2013

[Download]