علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (24), شماره (1), سال (2013-1) , صفحات (87-102)

عنوان : ( افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA )

نویسندگان: حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مشکلات سنگ زنی حرارت اعمال شده به قطعات و باقی ماندن تنش پسماند روی سطح آنها است. از این رو، هدف این تحقیق بهینه سازی فرآیند است تا با در نظرگرفتن ترکیب بهینه ای از پارامترهای فرآیند، حرارت و تنش های پسماند کاهش یابد و از طرف دیگر بر استحکام و سختی سطح فولاد بیفزاید. با استفاده از روش تاگوچی، آزمایش های لازم برای گرفتن نتیجه‌ی قابل‌اطمینان طراحی شد و شرایط بهینه‌ی فرآیند به‌ دست‌آمد. علاوه بر بهینه سازی فوق، پارامترهای فرآیند توسط روش SA بهینه سازی گردید. نتایج نشان می دهد که اختلاف پارامترهای به دست‌آمده از هر دو روش بسیار کم است و با اعمال پارامترهای حاصل از بهینه سازی، دمای وارد به سطح قطعه کار کاهش می‌یابد و سختی سطح بالا می رود. صحت این موضوع، با اندازه گیری و تحلیل ریزسختی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

سنگ زنی; طراحی آزمایش‌ها; بهینه سازیSA و تاگوچی; ریزسختی سطحی;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040376,
author = {فضلی شهری, حمیدرضا and اکبری, علی اکبر},
title = {افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2013},
volume = {24},
number = {1},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۸X},
pages = {87--102},
numpages = {15},
keywords = {سنگ زنی; طراحی آزمایش‌ها; بهینه سازیSA و تاگوچی; ریزسختی سطحی; ریزساختار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA
%A فضلی شهری, حمیدرضا
%A اکبری, علی اکبر
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ ۲۰۰۸-۹۱۸X
%D 2013

[Download]