سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( ارزیابی تزریق پذیری محور سد سومبار با استفاده از مقادیر جذب ویژه )

نویسندگان: حمیدرضا رستمی بارانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مھمترین مسائلی که در ساختگاه سدھا مورد توجه قرار می گیرد، کنترل مقدار نشت است. لذا برای طراحی ایمن و اقتصادی در این سازه ھا داشتن اطلاعات کافی در مورد قابلیت نفوذپذیری توده سنگ الزامی است. به منظور کاھش نفوذپذیری در توده سنگ، کاھش مقدار تراوش آب و کنترل کاھش فشار بالازدگی در پی و تکیه گاه ھا، عملیات تزریق در آنھا انجام می گردد. تاکنون ارزیابی تزریق پذیری بر پایه نتایج آزمایشات فشار آب بوده است اما این برآورد، تزریق پذیری ویژه توده سنگ ھا را که برای ھر نوع سنگ متفاوت می باشد در نظر نمی گیرد. در این تحقیق، توده سنگ ساختگاه سد سومبار بر اساس مقادیر جذب ویژه طبقه بندی شده تا ضمن اجرای طرح تزریق بھینه و موثر برای آب بندی، از صرف ھزینه بیشتر جلوگیری شود، بدین مفھوم که توده سنگ ھای موجود پھنه بندی شده و با توجه به کیفیت ھر پھنه طرح آب بندی مناسب اجرا گردید.

کلمات کلیدی

, سد سومبار, نفوذپذیری, تزریق پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040379,
author = {رستمی بارانی, حمیدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {ارزیابی تزریق پذیری محور سد سومبار با استفاده از مقادیر جذب ویژه},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد سومبار، نفوذپذیری، تزریق پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تزریق پذیری محور سد سومبار با استفاده از مقادیر جذب ویژه
%A رستمی بارانی, حمیدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]