سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه مخلوط سد گمبیری )

نویسندگان: علی پیله وری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امکان تأمین منابع قرضه با کیفیت مناسب از مواردی است که نقشتعیین کننده ای در انتخاب یک محل به عنوان گزینۀ مناسب برای سدسازی دارد. اھمیت این عامل به حدی است که در دسترس نبودن منابع قرضۀ مناسبعملا ساخت سد را ناممکن می کند. از این رو بررسی منابع قرضه در دسترس در فرایند ساخت سد اھمیت بسیار دارد. در این مطالعه خصوصیات کیفی مھندسی منابع قرضه مخلوط سد گمبیری برای احداث بدنه دایک خاکی جھت تامین مقاومت برشی کافی در شرایط مختلف عملکردی و نیز تامین حدی از نفوذناپذیری برای بدنه، مورد ارزیابی قرار گرفته است. حجم محدوده معرفی شده برای قرضه مزبور حدود ٣٢٠٠٠٠ مترمکعب (برای استحصال مصالح تا عمق ٤ متر) و حجم مصالح مورد نیاز برای احداث بدنه دایک خاکی ھمگن، حداکثر ٢٥٠٠٠٠ مترمکعب تخمین زده میشود. بنابراین تأمین مصالح ١) برخوردار خواھد بود. منابع قرضه مخلوط از نظر / بدنه دایک خاکی از ضریب اطمینان مناسبی (حدود ٣ خصوصیات مختلفی نظیر طبقه بندی مھندسی، پارامترھای تراکمی ، مقاومت برشی، نفوذپذیری و واگرایی، بررسی شده اند.

کلمات کلیدی

, سد گمبیری, منبع قرضه مخلوط, خصوصیات کیفی مھندسی, بدنه دایک خاکی, ضریب اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040384,
author = {پیله وری, علی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه مخلوط سد گمبیری},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {سد گمبیری، منبع قرضه مخلوط، خصوصیات کیفی مھندسی، بدنه دایک خاکی، ضریب اطمینان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه مخلوط سد گمبیری
%A پیله وری, علی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]