علوم و فناوری بذر ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2013-7) , صفحات (39-54)

عنوان : ( بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بی بی ملیحه میرهاشمی , فاطمه حسن زاده اوّل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و ظهور گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شده به صورت ،6 ،3 ،1/ آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کاملاً تصادفی با دو ذرت هیبرید سینگل کراس 704 و کرج 700 و 6 زمان خشک کردن صفر، 5 12 و 24 ساعت و تیمار شاهد (بدون پیش تیمار) بذرها بعد از 17 ساعت خیساندن با 3 تکرار انجام شد. از لحاظ اکثر صفات اندازه گیری شده هیبریدهای مورد بررسی تفاوت معنی داری داشتند و هیبرید کرج 700 خصوصیات جوانه زنی و ظهور گیاهچه مطلوب تری نسبت به سینگل کراس 704 داشت. با اعمال پیش تیمار، متوسط زمان جوانه زنی بذرهای پیش تیمار شده نسبت به شاهد کاهش و متوسط سرعت را نشان داد، به طوری که بذرهایی که به مدت 3 ساعت خشک شده بودند دارای بالاترین (P≤0/ جوانه زنی آن ها افزایش معنی داری ( 05 1 برابر شاهد) بودند. طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه بذرهای پیش تیمار شده نسبت به شاهد افزایش / متوسط سرعت جوانه زنی ( 5 داشتند. با وجود اثرات مثبت هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی نظیر کاهش متوسط زمان جوانه زنی، افزایش (P≤0/ معنی داری ( 05 متوسط سرعت جوانه زنی، افزایش طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در گیاه ذرت، هیچ یک از پیش تیمارها تأثیر معنی داری بر خصوصیات گیاهان رشد یافته در گلخانه نداشتند.

کلمات کلیدی

, ریشه چه, زمان خشک کردن بذر, ظهور گیاهچه, سرعت جوانه زنی, گیاهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040396,
author = {نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and میرهاشمی, بی بی ملیحه and حسن زاده اوّل, فاطمه},
title = {بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شده},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-2646},
pages = {39--54},
numpages = {15},
keywords = {ریشه چه، زمان خشک کردن بذر، ظهور گیاهچه، سرعت جوانه زنی، گیاهچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2013

[Download]