فقه و اصول, دوره (45), شماره (95), سال (2014-3) , صفحات (65-86)

عنوان : ( تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه )

نویسندگان: محمدعلی محب الرحمان , حسین صابری , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نگرانی‌های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی‌دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب‌های طرح شده در آن‌ها تحلیل و نشان داده‌ شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث‌ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته‌ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته‌ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده‌ایم. افزون بر اینکه به نظر می‌رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.

کلمات کلیدی

, ازدواج مجدد, شرط, صلح, حق ازدواج مجدد, تعهد به ترک فعل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040398,
author = {محب الرحمان, محمدعلی and صابری, حسین and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {45},
number = {95},
month = {March},
issn = {2008-9139},
pages = {65--86},
numpages = {21},
keywords = {ازدواج مجدد، شرط، صلح، حق ازدواج مجدد، تعهد به ترک فعل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه
%A محب الرحمان, محمدعلی
%A صابری, حسین
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]