آبیاری و زهکشی ایران, دوره (2), شماره (5), سال (2011-7) , صفحات (263-275)

عنوان : ( بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور) )

نویسندگان: هادی دهقان , امین علیزاده , حسین انصاری , سیدابوالقاسم حقایقی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری آب کشاورزی در ایران به علت محدودیت کمی و کیفی این ماده ارزشمند از جایگاه خاصی برخوردار است. این تحقیق به منظور شبیه سازی اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه ای، پیش بینی رطوبت در نیمرخ خاک و همچنین تجزیه و تحلیل شاخص های 1387 برای - بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم در دشت نیشابور انجام شد. بدین منظور 3 مزرعه در بخ شهای مختلف دشت در سال زراعی 88 انتخاب گردید. مدل در هر کدام از مزارع جداگانه نسبت به پارامترهای هیدرولیکی خاک و همچنین SWAP جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدل خصوصیات زراعی گندم واسنجی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی رطوبت در نیمرخ خاک نشان داد که مدل توانسته است مقدار رطوبت را در عمق ها و زمان های مختلف به خوبی شبیه سازی کند. میزان شاخص های بهر هوری آب با استفاده از اجزای بیلان آب و عملکرد شبیه سازی شده توسط مدل نسبت عملکرد به تبخیر- تعرق واقعی ) WPET ،( نسبت عملکرد به تعرق واقعی گیاه ) WPT محاسبه گردید. متوسط شاخ صهای مذکور تحت عبارات نسبت عملکرد به مجموع آب کاربردی) به ترتیب ) WPIrr نسبت عملکرد به مجموع تبخیر- تعرق واقعی گیاه به اضافه نفوذ عمقی ) و ) WPETQ ،( گیاه 0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در صورت اصلاح برنامهریزی آبیاری، عملکرد محصول به میزان 14 درصد افزایش م ییابد. / 0/6 و 88 ،0/99 ،1/28 علاوه بر این، با اعمال کم آبیاری به میزان 30 درصد، عملکرد محصول تفاوت معنی داری نداشت. این نتایج حاکی از آن است که در صورت برنامه ریزی به ترتیب حدود 48 و 61 درصد افزایش م ییابد. مقدار بالای تبخیر در ابتدای WPIrr و WPETQ صحیح آبیاری، ضمن کاهش آب مصرفی، شاخص های شد. با بهبود عملیات کشاورزی مانند WPT نسبت به WPET دوره رشد گیاه به دلیل روش آبیاری سنتی مزارع به طور متوسط باعث کاهش 28 درصدی را بهبود بخشید. کاهش عمق آب کاربردی تأثیر چندانی بر شاخص های WPET مالچ پاشی خاک یا بهره گیری از روش آبیاری زیرسطحی می توان ET به طور چشمگیری افزایش پیدا کردند. WPIrr و WPETQ نداشت، اما شاخص های WPT و W

کلمات کلیدی

, گندم, شاخص های بهره وری آب, برنامه ریزی آبیاری, مدل سواپ, دشت نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040417,
author = {دهقان, هادی and علیزاده, امین and انصاری, حسین and سیدابوالقاسم حقایقی مقدم},
title = {بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {263--275},
numpages = {12},
keywords = {گندم، شاخص های بهره وری آب، برنامه ریزی آبیاری، مدل سواپ، دشت نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
%A دهقان, هادی
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A سیدابوالقاسم حقایقی مقدم
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2011

[Download]