پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (551-561)

عنوان : ( اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید علوفه در کشاورزی شور زیست یک راهکار عملی جهت استفاده از منابع آب و خاک شور می باشد. در این راستا توجه به کیفیت علوفه تولید شده می تواند در افزایش تولیدات دامی موثر باشد. به منظور بررسی اثر شوری بر وضعیت ساختار سلولی ساقه و همچنین ترکیبات برگ و ساقه کوشیا 23 دسی زیمنس بر متر) و سه توده کوشیا (بیرجند، بروجرد و سبزوار) با سه تکرار به صورت / 10 و 1 /5 ،5/ مطالعه ای با استفاده از سه سطح شوری ( 2 آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. در این آزمایش صفات مورد بررسی شامل؛ ضخامت دیواره های مخ تلف سلولی، درصد سلول های مختلف در برش عرضی ساقه، درصد سلولز، همی سلولز و لیگنین برگ، ساقه و کل اندام هوایی بودند. نتایج نشان داد که بین سطوح شوری و توده های مورد مطالعه از نظر تمام صفات مورد ارزیابی به استثنای درصد لیگنین ساقه و درصد لیگنین کل اختلاف معن ی داری وجود 3، متوسط / 0، فیبرهای آوندی 67 / 1، کوتیکول کلرانشیم 92 / 1، کلرانشیم 12 / ندارد. ضخامت دیواره های مختلف سلولی سلول های اپیدرمی ساقه 11 55 %، متوسط ضخامت دستجات آ وند / 1 میکرون بود. در برش عرضی ساقه سهم پارانشیم مغز 56 / 2 و پارانشیم 02 / ضخامت دستجات آوند چوبی 82 17 بود. درصد سلولز، همی سلولز و / 2 و سلول های اپیدرمی، کلرانشیم و کورتیکول کلرانشیم در مجموع % 51 / 24 ، فیبرهای آوندی % 73 / چوبی % 16 لیگنین در اندام های مختلف کوشیا نشان داد که ساقه دارای درصد سلولز بیشتری نسبت به برگ بود ولی درصد همی سلولز در برگ بیشتر از ساقه بود .5/ 2 درصد ) و کل اندام هوایی ( 9 / 1 درصد )، برگ ( 2 / 10 دسی زیمنس بر متر موجب کاهش درصد لیگنین ساقه ( 2 / افزایش سطح تنش شوری به 5 درصد) شد. همبستگی بین درصد لیگنین کل با ضخامت دیواره اپیدرم ساقه و ضخامت دیواره فیبرهای آوندی ساقه مثبت و معنی دار بود ولی ا ین همبستگی با درصد سلولز ساقه و درصد همی سلولز کل منفی و معنی دار بود. در کل با وجود عدم تغییر ضخامت دیواره های سلولی ساقه در اثر تنش شوری در 10.5 دسی زیمنس بر متر، کاهش لیگنینی شدن در اثر شوری می تواند افزایش کیفیت علوفه را به دنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, ضخامت دیواره سلولی, کیفیت علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040425,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضوانی مقدم, پرویز and علی معصومی and محمد زارع مهرجردی},
title = {اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {11},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {551--561},
numpages = {10},
keywords = {تنش شوری، ضخامت دیواره سلولی، کیفیت علوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A علی معصومی
%A محمد زارع مهرجردی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]