پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (6), شماره (20), سال (2013-8) , صفحات (5-33)

عنوان : ( ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: احمد لطیفیان , حبیب اله دعائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف به کار گیری مدلسازی ساختاری تفسیری در طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان درحوزه معاونت طرح و برنامه ی دانشگاه فردوسی مشهد اجراگردید،روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. در این تحقیق برای شناسایی و سطح بندی ابعاد و شاخص هااز دو جامعه آماری استفاده شده است. جامعه آماری اول ، متشکل از کلیه مدیران دانشگاه می باشدکه به منظورشناسایی ابعاد و شاخص های بهره وری کارکنان دانشگاه انتخاب شده است و جامعه آماری دوم متشکل از کلیه مدیران معاونت طرح و برنامه می باشد که به منظورسطح بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره وری کارکنان دراین معاونت انتخاب گردیده است.اطلاعات میدانی تحقیق ازطریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیدکه روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای شناسایی ابعاد و شاخص هااز روش دلفی و برای تعیین نوع و شدت رابطه معنی داری بین متغیرها ار روش های آماری ضریب همبستگی استفاده شده است. سطح بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره وری کارکنان با استفاده ازفناوری مدل سا زی ساختا ری تفسیر ی انجام گردید . نتایج تحقیق نشان داد مدل مفهومی بهره وری کارکنان در معاونت طرح و برنامه دارای دو سطح می باشد . در سطح اول مدل به ترتیب ابعاد: ارتباط مدیران و کارکنان، عوامل انگیزشی ، فرهنگ سازمانی،محیط کار ، فناوری قرار دارد و در سطح دوم ابعاد :کیفیت نیروی کارو عوامل فردی قرار داردکه این ابعاد همانند سنگ زیربنای مدل عمل می نمایند.بنابراین لازم است بهره وری کارکنان با ابعادمذکورشروع شود تا زمینه برای بهره ورشدن سایر ابعاد درسطح بالاتر فراهم گردد.

کلمات کلیدی

, بهره وری کارکنان, شبکه تعاملات , مدل مفهومی-طرح و برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040426,
author = {لطیفیان, احمد and دعائی, حبیب اله},
title = {ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {20},
month = {August},
issn = {2538-3418},
pages = {5--33},
numpages = {28},
keywords = {بهره وری کارکنان، شبکه تعاملات ، مدل مفهومی-طرح و برنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد
%A لطیفیان, احمد
%A دعائی, حبیب اله
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2013

[Download]