پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , 2014-02-26

عنوان : ( اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخود )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی جمعیت، تراکم، وزن خشک و تنوع علف های هرز در مزرعه نخود تحت تأثیر مصرف مقادیر مختلف بقایای آفتابگردان، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مصرف صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد بقایای اندام های هوایی آفتابگردان بر اساس 5/2 تن در هکتار بودند. بعد از آماده سازی زمین، مقادیر بقایای گیاهی به خاک اضافه گردید. صفات مورد بررسی شامل تراکم، وزن خشک و شاخص تنوع شانون- وینر علف های هرز در دو مرحله نمونه برداری بودند. نتایج نشان داد که اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم، وزن خشک و شاخص تنوع شانون- وینر علف های هرز در هر دو مرحله نمونه برداری معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش مصرف بقایای آفتابگردان از صفر تا 100 درصد تراکم و وزن خشک علف های هرز در هر دو مرحله نمونه برداری بیش از 100 درصد کاهش یافت. پایین ترین شاخص تنوع شانون- وینر علف های هرز در مرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب با 2/0 و 03/0 برای تیمار 100 درصد بقایای آفتابگردان اختصاص داشت. بدین ترتیب، با توجه به اهمیت بکارگیری مدیریت پایدار در کنترل علف های هرز می توان مصرف بقایای آفتابگردان را به عنوان گیاهی آللوپاتیک برای کنترل علف های هرز در نخود به عنوان یکی از حبوبات مهم مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, حبوبات, شاخص تنوع شانون- وینر, مدیریت پایدار علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040427,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخود},
booktitle = {پنجمین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپاتی، حبوبات، شاخص تنوع شانون- وینر، مدیریت پایدار علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخود
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J پنجمین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2014

[Download]