پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , 2014-02-26

عنوان : ( اثر بقایای آفتابگردان بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمد حسن هاتفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف بقایای اندام های هوایی آفتابگردان بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه و بیولوژیکی نخود، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مصرف صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد بقایای اندام های هوایی آفتابگردان براساس 5/2 تن در هکتار بودند. نتایج نشان داد که اثر میزان برگشت بقایای آفتابگردان بر اجزای عملکرد نخود شامل تعداد شاخه فرعی، غلاف، دانه و وزن 100 دانه و عملکرد بیولوژیکی و دانه معنی دار (01/0p≤) بود؛ به طوری که با افزایش میزان برگشت بقایای آفتابگردان میزان اجزای عملکرد و عملکرد دانه نخود افزایش یافت. بیشترین تعداد شاخه فرعی، غلاف، دانه و وزن 100 دانه برای تیمار 100 درصد برگشت بقایای آفتابگردان مشاهده گردید. بالاترین میزان عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب برابر با 9/237 و 2/97 کیلوگرم در هکتار به تیمار 100 درصد برگشت بقایا اختصاص داشت؛ به طوریکه با افزایش بقایای آفتابگردان از صفر تا 100 درصد میزان عملکرد بیولوژیکی و دانه برابر با 35 درصد افزایش یافت. بدین ترتیب، به منظور بهبود عملکرد در نخود در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار می توان مصرف مقادیر مختلف بقایای گیاهان آللوپاتیک نظیر آفتابگردان را مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, بقایای گیاهی, حبوبات, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040428,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and محمد حسن هاتفی},
title = {اثر بقایای آفتابگردان بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود},
booktitle = {پنجمین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپاتی، بقایای گیاهی، حبوبات، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بقایای آفتابگردان بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A محمد حسن هاتفی
%J پنجمین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2014

[Download]