دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها , 2014-02-25

عنوان : ( بخش بندی بازار با مدل جدید RFMP و اولویت بندی بخش ها با روش AHP )

نویسندگان: حمیدرضا کوشا , مینا زحمتکش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش بندی بازار فرایندی است که اگر به صورت صحیح انجام شود، منجر به جذب مشتریان، بیشینه سازی استفاده از منابع و ایجاد مزیت رقابتی میشود . عدم تعیین سیاستهای مناسب رفتاری با مشتریان بازار مصرف یکی از مشکلات عمده اکثر شرکتها از جمله شرکت مورد بررسی در این مقاله بوده است. هدف از این تحقیق رفع این مشکل از طریق طراحی رویکردی برای بخشبندی بازار و اولویتبندی بخشها است. در این مقاله، پس از تعیین مقادیر شاخص های مدل RFMP ، با توجه به تعداد خوشه بهینه که بر اساس شاخص وارد تعیین شد به خوشه بندی با الگوریتم سلسله مراتبی و k-means پرداخته شد و بر اساس معیار سنجش کیفیت، الگوریتم سلسله مراتبی به عنوان روش برتر انتخاب شد. سپس به وزن دهی شاخص های مدل با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس و اکسل پرداخته شد و با روش AHP بخش ها اولویت بندی شدند. همچنین با کمک هرم ارزش دوره عمر مشتری، بخش ها تحلیل، و مشتریان کلیدی و با ارزش شرکت مشخص شدند.در نهایت نیز پیشنهادهایی برای تعیین سیاست های بازاریابی مناسب با هر بخش ارائه شد.

کلمات کلیدی

, بخش بندی بازار, ward , k-means , AHP فازی, AHP , مدل RFMP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040432,
author = {کوشا, حمیدرضا and مینا زحمتکش},
title = {بخش بندی بازار با مدل جدید RFMP و اولویت بندی بخش ها با روش AHP},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بخش بندی بازار، ward ، k-means ، AHP فازی، AHP ، مدل RFMP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بخش بندی بازار با مدل جدید RFMP و اولویت بندی بخش ها با روش AHP
%A کوشا, حمیدرضا
%A مینا زحمتکش
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2014

[Download]