مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (22), شماره (71), سال (2013-11) , صفحات (105-130)

عنوان : ( ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سمیراء پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی علل و پیامدهای ایمنی روانی در کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی در قالب یک مدل مفهومی است. بدین منظور 101 نفر از کارکنان این اداره به عنوان نمونه مورد مطالعه به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه های توزیع شده میان آنها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور تحلیل دادههای حاصله از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار آماری پی ال اس بهره گرفته شد و نتایج حاصل از شاخصهای برازندگی مدل مفهومی، حاکی از برازش مناسب مدل تحقیق بود. با استفاده از تحلیل مسیر به منظور آزمون فرضیات مشخص گردید که تمامی فرضیات مربوط به عوامل تأثیرگذار بر ایمنی روانی )اعتماد و هوش هیجانی( به جز حمایت اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفتند و فرضیات مربوط به پیامدهای ایمنی روانی )رفتار شهروندی، رفتار یادگیری و تمایل به تسهیم دانش( نیز تأیید شدند. هم چنین، نشان داده شد که ایمنی روانی در روابط بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد با تمایل به تسهیم دانش، نقش واسط را ایفا میکند.

کلمات کلیدی

, ایمنی روانی, رفتار یادگیری, تسهیم دانش, هوش هیجانی, کارکنان میراث فرهنگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040438,
author = {کاظمی, مصطفی and پور, سمیراء},
title = {ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2013},
volume = {22},
number = {71},
month = {November},
issn = {2251-8037},
pages = {105--130},
numpages = {25},
keywords = {ایمنی روانی، رفتار یادگیری، تسهیم دانش، هوش هیجانی، کارکنان میراث فرهنگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی
%A کاظمی, مصطفی
%A پور, سمیراء
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2013

[Download]