ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (61-101)

عنوان : ( نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد )

نویسندگان: عباس عرب , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعه تطبیقی دانشگاه های دولتی با دانشگاه های غیردولتی مشهد است.روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است.دارای دو جامعه آماری کارکنان رسمی و کارکنان قراردادمشخص شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشهد در سال 1389-1390 با حداقل 3 سال سابقه کاری و 6 ماه سابقه کار با مدیر مافوق.ابزار پژوهش ، دو پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو(1985) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی اجتماعی بر اساس نظریه دیز(1998) بود. یافته ها:در هر دو جامعه پژوهش1.میزان انطباق رفتاری با سبک رهبری تحولی و همچنین میزان کارآفرینی کارکنان در سطح بالایی وجود دارد.2. بین سبک رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابطه معنی داری هست. 3. بین رفتار منطبق مدیران با سبک رهبری تحولی برحسب جنسیت و سن کارکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, نقش سبک رهبری , کارآفرینی اجتماعی , دانشگاه های دولتی و غیردولتی , مدیران, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040460,
author = {عرب, عباس and آهنچیان, محمدرضا and کارشکی, حسین},
title = {نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد},
journal = {ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6640},
pages = {61--101},
numpages = {40},
keywords = {نقش سبک رهبری ، کارآفرینی اجتماعی ، دانشگاه های دولتی و غیردولتی ، مدیران، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد
%A عرب, عباس
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کارشکی, حسین
%J ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
%@ 2228-6640
%D 2013

[Download]