تحقیقات علوم رفتاری, دوره (11), شماره (6), سال (2014-2) , صفحات (1-10)

عنوان : ( برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن )

نویسندگان: حمید رضا طاهری تربتی , مصطفی بلقان آبادی , محمد قدوسی تبار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: رضایت از تصویر تن یک مؤلفه‏ی بسیار مهم در انسان‏ها به شمار می‏رود. هدف اصلی این پژوهش اعتباریابی بررسی اولیه مشخصه‏های روان‏سنجی مقیاس رضایت از تصویر تن در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. هدف دیگر این پژوهش مقایسه‏ی این مؤلفه در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد می‏باشد. مواد و روش‌ها: روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه‏یابی بود. جامعه‏ی پژوهش (19000 دانشجو) تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه فردوسی مشهد بودند که 362 دانشجو به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه‏ای از آن انتخاب شد. جامعه‏ی دوم نیز افراد خوش‌اندام و بداندام بودند که از مرکز تغذیه و باشگاه پرورش اندام انتخاب شدند (هر گروه 50 نفر). برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسش‌نامه‏های اطلاعات دموگرافیک و رضایت از تصویر تن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها نیز در سطح توصیفی از آماره‏های میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، t مستقل، t همبسته، و تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی عوامل و سازه‏های تشکیل دهنده‏ی مقیاس استفاده شد. یافته‏ها: نتایج به دست آمده از آزمون t مستقل نشان داد که این مقیاس روایی افتراقی خوبی دارد و می‏تواند بین دو گروه خوش‌اندام و بداندام تفکیک قایل شود (001/0 >P ، 98 =df ،35/27 =t). هم‌چنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که این مقیاس پایایی قابل قبولی دارد (001/0> P ،75/0 =r). ضریب آلفای کرونباخ نیز حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس بود (91/0=α). تحلیل عاملی اکتشافی هم یک عامل کلی در این مقیاس شناسایی کرد. در نهایت نیز بین دختران و پسران نیز در رضایت از تصویر تن تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد (325/0 = P،359 =df ،99/0 =t). نتیجه‏گیری: با توجه به یافته‏های به‌دست آمده می‏توان نتیجه گرفت که مقیاس رضایت از تصویر تن روایی و پایایی قابل قبولی در جامعه‏ی دانشجویان ایرانی دارد.

کلمات کلیدی

, واژه‏های کلیدی: اعتباریابی, مشخصه‏های روان‏سنجی, تصویر تن, رضایت از تصویر تن, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040469,
author = {طاهری تربتی, حمید رضا and بلقان آبادی, مصطفی and قدوسی تبار, محمد},
title = {برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2014},
volume = {11},
number = {6},
month = {February},
issn = {1735-2029},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {واژه‏های کلیدی: اعتباریابی، مشخصه‏های روان‏سنجی، تصویر تن، رضایت از تصویر تن، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A بلقان آبادی, مصطفی
%A قدوسی تبار, محمد
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ 1735-2029
%D 2014

[Download]