مشرق موعود, دوره (7), شماره (26), سال (2013-9) , صفحات (41-63)

عنوان : ( موانع تربیت زمینه ساز )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اندیشه دینی پایان تاریخ، دوران استقرار عدالت و حاکمیت مستضعفان است که این تحول جهانی به دست حضرت مهدی و یاران مخلص او انجام می گیرد. در روایات اسلامی از یاران مهدی با ویژگی هایی یاد شده است، که تا این یاران یافت نشوند و خداوند نخواهد، آن حرکت آغاز نخواهد شد. به جز امام که معصوم و دارای عنایت ویژه خداوندی است، یاران او از بین همین انسان ها برمی خیزند. نوشتار حاضر درباره موانع تربیت زمینه ساز چنین یارانی است که با تعریفی خاص از تربیت اسلامی و عوامل آن، از موانع تربیت زمینه ساز در حوزه افکار، گفتار و رفتار بحث می کند. همچنین با استناد به آیات و روایات اسلامی، در حوزه اندیشه و ارتباط با خداوند از کفر و شرک به عنوان دو مانع مهم، در حوزه ارتباط با امام عصر از نشناختن جایگاه حقوقی آن حضرت به عنوان مانعی مهم، و در ارتباط با خود از نداشتن بصیرت دینی به عنوان مانع مهم تربیت زمینه ساز یاد شده است. در حوزه گفتار از بین موانع متعدد، به ده مانع اشاره شده است و در حوزه رفتار از تبعیت از هوای نفس، دلبستگی به دنیا، ضعف بینش اسلامی، ضعف ولایت پذیری و... به عنوان موانع تربیت زمینه ساز یادشده است.

کلمات کلیدی

, تربیت اسلامی, عوامل تربیتی, موانع فکری تربیت زمینه ساز, موانع گفتاری تربیت زمینه ساز, موانع رفتاری تربیت زمینه ساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040475,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {موانع تربیت زمینه ساز},
journal = {مشرق موعود},
year = {2013},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2423-7663},
pages = {41--63},
numpages = {22},
keywords = {تربیت اسلامی، عوامل تربیتی، موانع فکری تربیت زمینه ساز، موانع گفتاری تربیت زمینه ساز، موانع رفتاری تربیت زمینه ساز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع تربیت زمینه ساز
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مشرق موعود
%@ 2423-7663
%D 2013

[Download]