مشرق موعود, دوره (7), شماره (25), سال (2013-6) , صفحات (105-122)

عنوان : ( نظریه شهید مطهری درباره ادعای مختار توهم تا واقعیت )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندیشه مهدویت به معنای قیام یکی از فرزندان رسول خدا به نام حضرت مهدی در آخر الزمان، میان شیعه و اهل سنت مشترک است. گرچه این دو گروه در تفسیر واژه مهدی که مقصود مهدی نوعی است یا مهدی شخصی اختلاف نظر دارند؟ براساس این اندیشه، در تاریخ اسلام عده ای با ادعای مهدویت جامعه اسلامی را تا مدتی مشغول ساخته و سبب انحرافاتی شده اند و به عده ای نسبت داده اند که آنان درباره بعضی ادعای مهدویت داشته اند. از جمله شهید مطهری بر این باور است که مختار ثقفی درباره محمد بن حنفیه _ فرزند امیرالمومنین _ ادعای مهدویت داشته و خود را نایب او معرفی کرده است و با توسل به این شیوه توانسته بود حمایت مردم را جلب کند. نوشتار حاضر با هدف نقد و بررسی این ادعا فراهم آمده و با مراجعه به منابع تاریخی، حدیثی، تراجم، رجال و با توجه به کاربرد واژه مهدی در متون ادبی و حدیثی، اعتقادات مختار، ادعای امامت نکردن محمد بن حنفیه، حمایت امامان شیعه ار حرکت مختار و تایید دانشمندان اسلامی به این نتیجه رسیده است که ادعای یادشده پشتوانه علمی ندارد و توهمی بیش نیست. افزون بر این که خود ایشان دلیلی بر ادعای خود اقامه نکرده است که مشروح مستندات را باید در همین نوشتار جست وجو کرد.

کلمات کلیدی

, مطهری, مختار, مهدی, مهدویت, نیابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040476,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {نظریه شهید مطهری درباره ادعای مختار توهم تا واقعیت},
journal = {مشرق موعود},
year = {2013},
volume = {7},
number = {25},
month = {June},
issn = {2423-7663},
pages = {105--122},
numpages = {17},
keywords = {مطهری، مختار، مهدی، مهدویت، نیابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه شهید مطهری درباره ادعای مختار توهم تا واقعیت
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مشرق موعود
%@ 2423-7663
%D 2013

[Download]