تعاون, دوره (191), شماره (192), سال (2007-8) , صفحات (39-44)

عنوان : ( سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان )پرداخته است. در این مقاله سعی شده است عملکرد شرکتهای تعاونی به صورت مقایسه‌ای در استان خراسان رضوی ارزیابی شود. استفاده از روش مقایسه‌ای امکان الگوبرداری از واحدهای موفق را میسر می‌سازد .. این تحقیق ازنوع کاربردی است و از روش زمینه یابی که یکی از شیوه های تحقیق توصیفی می باشد ، استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاونی استان خراسان رضوی است. در این بررسی کلیه 13 نوع تعاونی در گرایش های متفاوت به عنوان واحدهای تصمیم‌گیری انتخاب شده است. بررسی کارایی شرکتهای تعاونی در استان خراسان رضوی نشان می دهدکه شرکت های تعاونی معدنی، کشاورزی، تامین نیاز صنوف خدماتی، اعتبار، عمرانی، خدمات، تامین نیاز مصرف کنندگان و صنعتی با استفاده از داده های نمونه به طور نسبی کارا می باشند.. بررسی ها همچنین نشان می دهد که شرکت های تعاونی تولیدی از پایین ترین کارایی نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040477,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده ها},
journal = {تعاون},
year = {2007},
volume = {191},
number = {192},
month = {August},
issn = {2008-5370},
pages = {39--44},
numpages = {5},
keywords = {سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده ها
%A لطیفیان, احمد
%J تعاون
%@ 2008-5370
%D 2007

[Download]