پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (28), شماره (106), سال (2015-5) , صفحات (153-161)

عنوان : ( بررسی امکان کاهش مصرف علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر با استفاده از روغن های گیاهی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) )

نویسندگان: مهدی راستگو , مسعود کارگر , حمزه اسدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش کارایی علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر و در نتیجه کاهش مصرف این علف کش در کنترل موثر علف قناری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1390 انجام شد. عوامل مورد بررسی در این پژوهش شامل مقدار علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل استر در 6 سطح (0، 75/6، 5/13، 27، 54 و 108 گرم ماده موثره در هکتار) و ماده افزودنی در 4 سطح (بدون ماده افزودنی، کاربرد روغن های گیاهی نارگیل، کنجد و بادام به میزان 5/0 درصد حجمی بودند. نتایج آنالیز رگرسیون و مقایسه میانگین نشان دهنده افزایش کارایی علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل استر در اثر کاربرد تمامی روغن های گیاهی بود. بطوریکه کاربرد روغن های گیاهی، مقدار ED50 و توانایی نسبی (R) را به ترتیب کاهش و افزایش افزایش داد. تحلیل داده ها نشان داد که روغن نارگیل بیشتر از سایر مواد افزودنی کارایی علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل استر را افزایش داد. ED50 حاصل از کاربرد روغن گیاهی برای روغن نارگیل، کنجد، بادام و هالوکسی فوپ آرمتیل استر بدون ماده افزودنی به ترتیب 31/9، 85/10، 75/13و 58/113 گرم ماده موثره و میانگین وزن خشک در هر گلدان به ترتیب برای هالوکسی فوپ آرمتیل استر، روغن بادام، کنجد و نارگیل به ترتیب 48/1، 2/1، 14/1 و 1/1 گرم بود. احتمالا دلیل افزایش کارایی توسط روغن نارگیل نسبت به سایر مواد افزودنی، به دلیل بالا بودن نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیراشباع می باشد.

کلمات کلیدی

, پاسخ به مقدار, توانایی نسبی, مواد افزودنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040479,
author = {راستگو, مهدی and کارگر, مسعود and اسدالهی, حمزه},
title = {بررسی امکان کاهش مصرف علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر با استفاده از روغن های گیاهی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2015},
volume = {28},
number = {106},
month = {May},
issn = {2538-4058},
pages = {153--161},
numpages = {8},
keywords = {پاسخ به مقدار، توانایی نسبی، مواد افزودنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان کاهش مصرف علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر با استفاده از روغن های گیاهی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)
%A راستگو, مهدی
%A کارگر, مسعود
%A اسدالهی, حمزه
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2538-4058
%D 2015

[Download]