هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی )

نویسندگان: ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر چهار نوع نظام خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. چهار نوع مدیریت خاکورزی شامل رایج، متوسط با گاوآهن پنجه غازی و گاوآهن قلمی و حفاظتی به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه شامل درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف شامل نیتروژن کل و فسفر و پتاسیم قابل دسترس و وزن مخصوص ظاهری خاک نسبت به قبل از شروع آزمایش (شاهد) بودند. نتایج نشان داد که اثر نوع خاکورزی بر محتوی نیتروژن کل و فسفر و پتاسیم قابل دسترس و وزن مخصوص ظاهری خاک معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین درصد تغییرات صفات فیزیکی و شیمیایی مورد مطالعه خاک شامل فسفر قابل دسترس و پتاسیم قابل دسترس و کمترین محتوی نیتروژن کل و وزن مخصوص ظاهری خاک برای نظام خاکورزی حفاظتی محاسبه گردید. افزایش شدت خاکورزی با بر هم زدن و تخریب خاک، موجب افزایش درصد تغییرات محتوی نیتروژن و وزن مخصوص ظاهری و کاهش محتوی فسفر و پتاسیم قابل دسترس خاک گردید.

کلمات کلیدی

, تخریب خاک, خاکورزی حفاظتی, وزن مخصوص ظاهری خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040480,
author = {ابراهیمیان, ال ناز and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تخریب خاک، خاکورزی حفاظتی، وزن مخصوص ظاهری خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی
%A ابراهیمیان, ال ناز
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]