دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (20), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (24-53)

عنوان : ( احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین )

نویسندگان: حسین صابری , حسین حلبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ حقوق مالی طلبکار و رد دین و احقاق حقوق دیان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت م ی گیرد، خصوصا با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرد ه اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است . در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمس ک به ادل ه ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, فرار از دین, قاعد ه ی لاضرر, غیر نافذ, ماده 218 قانون مدنی, اصل چهلم قانون اساسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040481,
author = {صابری, حسین and حلبیان, حسین},
title = {احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {3},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۴۱۷۷},
pages = {24--53},
numpages = {29},
keywords = {فرار از دین، قاعد ه ی لاضرر، غیر نافذ، ماده 218 قانون مدنی، اصل چهلم قانون اساسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
%A صابری, حسین
%A حلبیان, حسین
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ ۲۳۲۲-۴۱۷۷
%D 2013

[Download]