مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (1-26)

عنوان : ( تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی )

نویسندگان: مجید الهی شیروان , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تاکنون تحقیقات زیادی در مورد اثرات آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی انجام گرفته است. با این حال، یافته های مربوط به بافت زبان انگلیسی در چنین مطالعاتی چندان مدنظر قرار نگرفته است. این جستار می‌کوشد تا با انجام مطالعه ی فراتحلیلی ، تاثیرات پژوهش های تجربی مربوط به آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی و برخی از مسائل بحث برانگیز مربوط به این حوزه را مورد کنکاش قرار دهد. جستجوی جامعی برای جمع آوری مطالعات تجربی مربوط به آموزش راهبردهای یادگیری صورت گرفت. میزان اثربخشی برای 26 مطالعات بنیادین محاسبه گردید و در مجموع 84 نمونه منحصر به فرد بدست آمد. یافته ها نشان می دهد که اثربخشی کلی مطالعات مربوط به زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بسیار بیشتر از اثرات مربوط به انگلیسی به مثابه زبان دوم در ارتباط با مدل اثربخشی ثابت و تصادفی بود. در پایان این مقاله، پیشنهاداتی در مورد رهیافت های نظری، عملی و روش-شناختی مطرح خواهد شد.

کلمات کلیدی

, آموزش راهبرد محور, فراتحلیل, مطالعات تجربی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040484,
author = {الهی شیروان, مجید and قنسولی, بهزاد and حسینی فاطمی, آذر},
title = {تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {45},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-2878},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {آموزش راهبرد محور، فراتحلیل، مطالعات تجربی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی
%A الهی شیروان, مجید
%A قنسولی, بهزاد
%A حسینی فاطمی, آذر
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2013

[Download]