کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری )

نویسندگان: دینا شهرام پور , مسعود یاورمنش , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , مژگان یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دردهه اخیر بیماریهای التهابی روده معده ناشی ازویروس های روده ای گسترش یافته ومیوه ها وسبزیجات خام به عنوان یکی از عوامل انتقال این عفونت ها شناخته شده اند . با توجه به اینکه بسیاری ازویروس های روده ای دوزعفونت زایی پایینی دارندو تنها100-10 ذره ویروسی درموادغذایی برای ایجاد بیماری کافی است و همچنین دشواری شناسایی آنها درموادغذایی ازاین رو امروزه ازباکتریوفاژ ها به خصوص (FRNA(male specific کلی فاژها به عنوان شاخص ویروسی برای آلودگی مدفوعی درآب و موادغذایی استفاده می گردد. هدف از این مطالعه بررسی حضوراین باکتریوفاژهای male specific به عنوان جانشین ویروس های روده ای درسبزی تره وجعفری که معمولابه صورت خام مصرف می شوند، می باشد.بدین منظورپس از بازیافت باکتریوفاژها ازسطح نمونه های سبزی توسط روش ترسیب باپلی اتیلن گلایکول ، آزمون شمارش پلاک Double agar layer ) DAL) مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج تعداد متفاوتی از male specific کلی فاژها درنمونه های سبزی مورد شمارش قرار گرفت که بیانگرآلودگی متفاوت این نمونه ها بود. در این میان تنها 7 نمونه از 10 (70%)نمونه سبزی جمع آوری شده ازسطح مزارع و 3 نمونه از 10 (30%) نمونه بازاری نسبت به حضور باکتریوفاژهای male specific مثبت بودند. بنابراین می توان ازکلی فاژها FRNA به عنوان شاخص ویروسی برای آلودگی مدفوعی درسبزی تره و جعفری استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, ویروسهای روده ای, Male specific کلی فاژها, تره وجعفری, آزمون شمارش پلاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040486,
author = {شهرام پور, دینا and یاورمنش, مسعود and حبیبی نجفی, محمدباقر and محبی, محبت and یزدی, مژگان},
title = {ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری},
booktitle = {کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ویروسهای روده ای، Male specific کلی فاژها، تره وجعفری، آزمون شمارش پلاک DAL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری
%A شهرام پور, دینا
%A یاورمنش, مسعود
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A محبی, محبت
%A یزدی, مژگان
%J کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]