فقه و اصول, دوره (1), شماره (99), سال (2015-3) , صفحات (117-140)

عنوان : ( کاوشی فقهی- تفسیری در حلیت ذبیحه کتابی در پرتو آیه 5 مائده )

نویسندگان: محمدجواد عنایتی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازآیه /5مائده حلیت ذبیحه کتابی استفاده می گرددوگواه آن علاوه بر سیاق وامتنانی بودن حکم حلیت درآن ،این که کلمه طعام درآیه مذکور به شهادت عرف ولغت بمعنای ذبیحه ویا اعم از ذبیحه است وروایات حلیت مویدآن است وروایاتی که طعام را به حبوباب تفسیر کردند یا از باب ذکر مصداق است ویامعارض با این روایات است وبعد از تعارض رجوع به ظاهرآیه واصالت حلیت می گردد.ودرجمع روایات متعارض اقوالی است که قول شهید ثانی در حمل نهی بر کراهت در روایات ناهیه اولی است

کلمات کلیدی

ذبیحه ؛کتابی ؛ حلیت؛ طعام؛ میته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040488,
author = {عنایتی راد, محمدجواد},
title = {کاوشی فقهی- تفسیری در حلیت ذبیحه کتابی در پرتو آیه 5 مائده},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
volume = {1},
number = {99},
month = {March},
issn = {2008-9139},
pages = {117--140},
numpages = {23},
keywords = {ذبیحه ؛کتابی ؛ حلیت؛ طعام؛ میته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاوشی فقهی- تفسیری در حلیت ذبیحه کتابی در پرتو آیه 5 مائده
%A عنایتی راد, محمدجواد
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]