آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (12), سال (2013-9) , صفحات (47-64)

عنوان : ( وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه های معرفت شناختی ملاصدرا و هوسرل )

نویسندگان: علی حقی , سید محمد امین مداین شیشوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلسفه به عنوان دانشی که متکفّل مسائل زیر بنایی است؛ نیازمند اتصاف به صفت تیقّن و یقینی بودن است. در غیر این صورت به عنوان دانش پایه ای نمی تواند مسائل زیر بنایی سایر علوم را در قلمرو خود مورد بحث قرار داده و به وضوح تبیین کند. هوسرل و ملاصدرا دو فیلسوفی هستند که با وجود تفاوت در نظام فکری شان به مسئله تیقن و ماهیت یقین پرداخته اند. هوسرل با طرح فروکاهش ها «reduce» و اپوخه «epoche» و ملاصدرا با طرح مسئله « اتحاد عقل و عاقل و معقول» راه رسیدن به یقین و کیفیت یقین را شرح داده اند. ما در این نوشتار به وجه اشتراک میان دو فیلسوف از این جنبه معرفت شناسی خواهیم پرداخت. ملاصدرا با طرح نظریه اتحاد عقل ، عاقل و معقول و نیز پر اهمیت جلوه دادن فاعل انسانی در مسئله شناخت ؛ علم و نفس را از گونه مجردات دانستن و عدم غیبت مجردات از یکدیگر ؛ معنای ویژه ای از یقین را ارائه داده است که مسبوق به سابقه نیست. البته در این معنای یقین نباید جایگاه علم حضوری و ابتنای علم حصولی بر علم حضوری را فراموش کرد. همین معنای یقین در هوسرل نیز مشاهده می شود . وی آگاهی را ساحت سه جانبه – فعل آگاهی ،اگو، متعلق آگاهی- می داند که با عقل ، عاقل و معقول متناظر هست. و باز این سه امر در اندیشه هوسرل در اتصاف با یکدیگر قرار دارند.هوسرل چونان صدرالمتالهین نقش فاعل شنا سا به عنوان نقطه مرکزی می پذیرد؛ و از آن به عنوان (( اگوی استعلایی )) یاد می کند.

کلمات کلیدی

, علم حضوری, بدیهیّات, اتّحاد عقل و عاقل و معقول, پدیدارشناسی, فاعل و متعلق شناسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040495,
author = {حقی, علی and مداین شیشوان, سید محمد امین},
title = {وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه های معرفت شناختی ملاصدرا و هوسرل},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {12},
month = {September},
issn = {2251-9386},
pages = {47--64},
numpages = {17},
keywords = {علم حضوری، بدیهیّات، اتّحاد عقل و عاقل و معقول، پدیدارشناسی، فاعل و متعلق شناسا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه های معرفت شناختی ملاصدرا و هوسرل
%A حقی, علی
%A مداین شیشوان, سید محمد امین
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2013

[Download]