هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل )

نویسندگان: عباس روحانی , محمد جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از موارد ایجاد گشودگی در سازه های ماشین های کشاورزی با هدف فراهم کردن گذرگاه های ورود و خروج مواد و یا مواردی از این دست امری ضروری می باشد. اگرچه وجود گشودگی سبب ایجاد تمرکز تنش در سازه های ماشین های کشاورزی می گردد اما در برخی موارد ایجاد گشودگی در طراحی اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام این مقاله مدلسازی تمرکز تنش صفحات همسانگرد حاوی گشودگی در رابطه با پارامترهای طراحی از قبیل زاویۀ بار، زاویه چرخش و نرمینگی گشودگی به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی می باشد. مجموعه داده های آموزش و آزمایش از طریق روش اجزاء محدود تهیه شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی قادر به پیش بینی تنش نرمال با حداکثر خطای 01/2 درصد می باشد. همچنین بررسی پارامترهای طراحی نشان داد که بانرمتر شدن انحنای گشودگی ضریب تمرکز تنش نیز کاهش می یابد و شکل بهینه در این حالت گشودگی بیضی است. مقدار ضریب تمرکز تنش در این حالت برابر با 2 می باشد.

کلمات کلیدی

, اجزاء محدود, تمرکز تنش, صفحات همسانگرد, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040496,
author = {روحانی, عباس and محمد جعفری},
title = {مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل},
booktitle = {هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اجزاء محدود، تمرکز تنش، صفحات همسانگرد، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل
%A روحانی, عباس
%A محمد جعفری
%J هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]