هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP )

نویسندگان: عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری سریع و دقیق خصوصیات هندسی محصولات کشاورزی کاربردهای زیادی در امور مربوط به کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت دارد. محاسبات مربوط به انبارداری و نقل و انتقال، میزان مواد پوشش دهنده داده شده به محصولات برای افزایش عمر انبار داری، همچنین تخمین زمان پوست کنی و تعیین میزان تجمع مواد میکروبی روی محصول، از جمله کاربردهای مهم اندازه گیری حجم و سطح جانبی می باشند. ضریب کرویت نیز که یکی از پارامتر-هایی است که برای کمی کردن اختلاف در شکل میوه ها، سبزی ها، غلات و بذرها به کار می رود، در فرایند های جداسازی توسط ماشین های غربال و نیز قابلیت غلتش روی سطوح دارای اهمیت می باشد. استفاده از شبکه عصبی به عنوان یک روش سریع و غیرمخرب برای پیش بینی خصوصیات فیزیکی محصولات کشاورزی حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق توانایی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک روش جایگزین در پیش بینی حجم، سطح جانبی و کرویت انار ارزیابی شد. برای این کار از مقایسه آماری پارامترهایی مانند میانگین، واریانس، توزیع آماری و رابطه رگرسیونی بین مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده مقدار 85/0 ≤p می باشد که نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد بین مقادیر ویژگی های آماری مجموعه داده های پیش بینی شده توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها بود. همچنین ضرایب تبیین بین داده های واقعی و پیش بینی شده بزرگتر از 9/0 شد.

کلمات کلیدی

, انار, حجم, سطح جانبی, کرویت, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040499,
author = {روحانی, عباس and سید ایمان ساعدی and هادی گرایلو and آق خانی, محمدحسین},
title = {پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP},
booktitle = {هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انار، حجم، سطح جانبی، کرویت، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP
%A روحانی, عباس
%A سید ایمان ساعدی
%A هادی گرایلو
%A آق خانی, محمدحسین
%J هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]