هیدرولیک, دوره (7), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (37-52)

عنوان : ( تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی )

نویسندگان: علی یوسفی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگریزه یکی از مصالح مورد استفاده در سازه های هیدرولیکی است. محاسبات پروفیل سطح آب در طراحی و ارزیابی عملکرد بسیاری از سازه های هیدرولیکی سنگریزه ای لازم می شود. در محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای، برخی از پارامترهای فیزیکی به صورت دقیق قابل اندازه گیری نمی باشند و دارای عدم قطعیت هستند. با استفاده از تحلیل عدم قطعیت می توان عدم قطعیت در خروجی یک مدل را که ناشی از عدم قطعیت در پارامترهای ورودی آن می باشد، محاسبه کرد. در این تحقیق، تحلیل عدم قطعیت محاسبه پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با در نظر گرفتن برخی از پارامترها به صورت تصادفی و برخی به صورت فازی، با استفاده از روش ترکیبی که یک روش احتمالاتی فازی می باشد، برای دو معادله Stephenson و Wilkins انجام شده است و نتایج با نتایج یک مدل آزمایشگاهی مقایسه شده اند. نتایج موید این است که برآورد میانگین معادله Stephenson مطابقت بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد. همچنین، در صورت برآورد مناسب پارامترهای فازی، معادله Stephenson عدم قطعیت کمتری را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, پروفیل سطح آب, تحلیل عدم قطعیت, روش احتمالاتی فازی, سنگریزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040507,
author = {یوسفی, علی and حسینی, سیدمحمود},
title = {تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی},
journal = {هیدرولیک},
year = {2013},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {37--52},
numpages = {15},
keywords = {پروفیل سطح آب، تحلیل عدم قطعیت، روش احتمالاتی فازی، سنگریزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی
%A یوسفی, علی
%A حسینی, سیدمحمود
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2013

[Download]