هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های گرانیتوئیدی شمال نای (تربت-حیدریه) )

نویسندگان: طاهره ساکی , سیداحمد مظاهری , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در بلوک زمین ساختی لوت واقع شده است . با توجه به مطالعات صحرایی و پتروگرافی، ترکیب سنگ شناسی گرانیتوئید های مجموعه مورد مطالعه درمحدوده هورنبلندگرانودیوریت، هورنبلند مونزوگرانیت، مونزوگرانیت، بیوتیت سینوگرانیت، بیوتیت مونزوگرانیت، کوارتزدیوریت، دیوریت پورفیری، کوارتز مونزودیوریت پورفیری قرار می گیرند که بخش اعظم رخنمون های سنگی موجود در منطقه را تشکیل می دهند و از لحاظ سنی متعلق به ترشیری می باشند . بافت اکثر این توده ها گرانولار می باشد . کانی های اصلی تشکیل دهنده ی این واحد های سنگی شامل کوارتز، پلاژیوکلاز (آندزین) دارای منطقه بندی و آلکالی فلدسپات (ارتوکلاز) می باشد . هورنبلند و بیوتیت از کانی های مافیک شاخص این واحد های سنگی می باشند که اکثرا به کلریت تجزیه شده اند . بر اساس نمودارهای TAS کلیه نمونه های مورد مطالعه در محدوده گرانودیوریت، کوارتز مونزونیت، کوارتزدیوریت گرانیت قرار می گیرند. همچنین نام گذاری به روش کاتیونی(دلاروش و دیگران،1980) در گروه گرانودیوریت و گرانیت قرار می گیرند. این سنگ ها از نوع کالک آلکالن پتاسیم بالا و پرآلومین و تا حدودی متاآلومین هستند. در نمودارهای عنکبوتی غنی شدگی از عناصر ناسازگار K,Th, Rb,La و آنومالی منفی عناصر P,Ti,Nb,Sr,Ba را نشان می دهد. این غنی شدگی و تهی شدگی می تواند در اثر تبلور تفریقی یا آلایش پوسته ای حاصل شده باشد .

کلمات کلیدی

, نای, تربت حیدریه, گرانیتوئید, کالک آلکالن, پتاسیم بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040509,
author = {ساکی, طاهره and مظاهری, سیداحمد and همام, سیدمسعود},
title = {پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های گرانیتوئیدی شمال نای (تربت-حیدریه)},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نای، تربت حیدریه، گرانیتوئید، کالک آلکالن، پتاسیم بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های گرانیتوئیدی شمال نای (تربت-حیدریه)
%A ساکی, طاهره
%A مظاهری, سیداحمد
%A همام, سیدمسعود
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]