مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (25-50)

عنوان : ( نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی )

نویسندگان: رضا پیش قدم , آتنا عطاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک تفاوتهای فرهنگی نقش بسزایی در برقراری ارتباطات میان فرهنگی دارد و کمک به برقراری ارتباطی موفق می گردد. بی‌شک، صداقت و در پی آن راستگویی تاثیر بسزایی در استحکام روابط دارد. لذا، در این پژوهش بر آنیم تا کاربردهای کنش گفتاری \"قسم\" را در دو زبان فارسی و انگلیسی مقایسه کنیم. جهت تحقق این هدف، 100 فیلم (50 فیلم انگلیسی و 50 فیلم فارسی) مورد مطالعه قرار گرفتند و گزاره های حاوی قسم یادداشت و پیاده سازی شدند. پس از جمع آوری داده ها، آنها را بر اساس مدل هایمز (1967) مورد واکاوی و کاربردهای قسم از ابعاد مذهبی – جامعه شناختی مورد بررسی قرار دادیم. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که استفاده از قسم فضای ناباوری و عدم اطمینان را در جامعه نشان می دهد و کاربردهای این کنش گفتاری در زبان فارسی 17 مورد و در زبان انگلیسی 6 مورد است. این در حالی است که مراجع قسم نیز در زبان فارسی متفاوت تر و متنوع تر از زبان انگلیسی است. در پایان دلایلی که منجر به این تفاوت ها شده مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تفاوت های فرهنگی, کنش گفتاری قسم, ناباوری, نگاه جامعه شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040512,
author = {پیش قدم, رضا and عطاران, آتنا},
title = {نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {46},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-5202},
pages = {25--50},
numpages = {25},
keywords = {تفاوت های فرهنگی، کنش گفتاری قسم، ناباوری، نگاه جامعه شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی
%A پیش قدم, رضا
%A عطاران, آتنا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2014

[Download]