دانش حسابداری, دوره (4), شماره (13), سال (2013-9) , صفحات (129-150)

عنوان : ( بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمدعلی ساری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق الگوهای طبقه‌بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش‌بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت ، الگوی طبقه‌بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبه اول و الگوهای طبقه‌بندی تجمیعی و طبقه‌بندی مجزا به ترتیب، در رتبه‌های بعدی جای دارند، و قدرت تبیین الگوهای طبقه‌بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند. نتایج بدست آمده، درخصوص توان پیش‌بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه‌بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه‌بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش‌بینی آنها معنی‌دار نمی‌باشد. نتایج چنین نشان می‌دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی‌دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه‌بندی مجزا نسبت به طبقه‌بندی تفکیکی و طبقه‌بندی تجمیعی و تفکیکی نسبت به طبقه‌بندی مجزا از توان پیش‌بینی بالاتری برخوردار بوده‌اند.

کلمات کلیدی

, صورت جریان وجوه نقد, مالیات بر درآمد پرداختی, طبقه بندی تفکیکی, طبقه بندی تجمیعی, طبقه بندی مجزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040523,
author = {ساعی, محمدجواد and ساری, محمدعلی},
title = {بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {September},
issn = {2008-8914},
pages = {129--150},
numpages = {21},
keywords = {صورت جریان وجوه نقد، مالیات بر درآمد پرداختی، طبقه بندی تفکیکی، طبقه بندی تجمیعی، طبقه بندی مجزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد
%A ساعی, محمدجواد
%A ساری, محمدعلی
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2013

[Download]