آب و خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (669-679)

عنوان : ( بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف )

نویسندگان: علیرضا غیثی , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرابی و یا شکست در مؤلفه های یک سیستم توزیع آب، رخدادی اجتناب ناپذیراست که باید در تمام مراحل تصمیم گیری اعم از برنامه ریزی، طراحی، اجرا و نگهداری برای یک شبکه توزیع آب مد نظر قرار گیرد. اگر چه در تحقیقات پیشین به موضوع اعتمادپذیری شبکه ها زیاد پرداخته شده است ولی به آسیب ناپذیری (تحمل خرابی) شبکه های توزیع آب با درجات مختلف خرابی توجهی نشده است، که شاید علت آن محاسبات سنگین و وقت گیر تحلیل این آسیب ناپذیری باشد. در این تحقیق روابط مورد نیاز برای محاسبه میزان آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف استخراج شده اند. همچنین معادلاتی جهت تخمین خطای احتمالی در این محاسبات ارائه گردیده اند. سپس در تلاشی میزان آسیب ناپذیری شانزده طرح از یک شبکه فرضی با درجه های خرابی مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با استفاده از معادلات ارائه شده در این تحقیق می توان تا حد زیادی جلوی شبیه سازی های زائد و غیرضروری که گاهی اوقات بررسی آسیب ناپذیری شبکه ها را بسیار مشکل می سازد ، گرفت . همچنین نتایج نشان داد که به تدریج با کاهش قطر لوله های شبکه میزان آسیب ناپذیری شبکه از درجه های مختلف کاهش پیدا می کند و از مقایسه مقادیر میزان آسیب ناپذیری شبکه با درجه های خرابی مختلف می توان میزان حساسیت شبکه نسبت به خرابی های همزمان را تخمین زد.

کلمات کلیدی

, شبکه توزیع آب, آسیب ناپذیری, شبیه سازی هیدرولیکی, احتمال شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040524,
author = {غیثی, علیرضا and ضیائی, علی نقی and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {669--679},
numpages = {10},
keywords = {شبکه توزیع آب، آسیب ناپذیری، شبیه سازی هیدرولیکی، احتمال شکست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف
%A غیثی, علیرضا
%A ضیائی, علی نقی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]