اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (83), سال (2013-10) , صفحات (191-210)

عنوان : ( اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر )

نویسندگان: علی اکبر سروری , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , حکیمه هاتف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه کاهش فقر و نا برابری توزیع درآمد از اولویتهای مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است، در مطالعه حاضر آثار رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی بر شاخصهای فقر و توزیع درآمد ارزیابی شد.

کلمات کلیدی

, کشاورزی , آزادسازی , فقر, صنعت, خدمات , ضریب جینی, رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040527,
author = {سروری, علی اکبر and کرباسی, علی رضا and دانشورکاخکی, محمود and هاتف, حکیمه},
title = {اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2013},
volume = {21},
number = {83},
month = {October},
issn = {1022-4211},
pages = {191--210},
numpages = {19},
keywords = {کشاورزی ، آزادسازی ، فقر، صنعت، خدمات ، ضریب جینی، رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر
%A سروری, علی اکبر
%A کرباسی, علی رضا
%A دانشورکاخکی, محمود
%A هاتف, حکیمه
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2013

[Download]