پژوهش در اکو سیستمهای زراعی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (61-75)

عنوان : ( مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه )

نویسندگان: سرور خرم دل , احمد نظامی , عبدالله ملا فیلابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی بذر یکی از مراحل بحرانی استقرار گیاهچه است که تعیین کننده موفقیت در تولید و دستیابی به عملکرد مطلوب می باشد. بمنظور ارزیابی خصوصیات کیفی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز تولید شده در تاریخ های مختلف کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 اجرا شد. تیمارها شامل سه تاریخ کاشت پاییزه (25 مهر، 25 آبان و 25 آذر) و پنج توده بومی (تربت حیدریه، خواف، سبزوار، قاین و قوچان) بود. صفات مورد مطالعه شامل جوانه زنی نهایی، متوسط زمان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و تعداد گیاهچه نرمال زیره سبز بود. نتایج نشان داد که اثرات ساده تاریخ کاشت و توده بومی بر درصد جوانه زنی نهایی، متوسط زمان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و تعداد گیاهچه نرمال زیره سبز معنی دار (05/0p≤) بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و توده بومی بر هیچیک از صفات مورد مطالعه معنی دار نشد. بیشترین جوانه زنی نهایی برای توده قاین (2/64 درصد) و کمترین درصد برای توده تربت حیدریه (3/31 درصد) مشاهده شد. تاخیر در کاشت باعث بهبود خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه بذر زیره سبز شد، به طوریکه تأخیر در کاشت از 25 مهر به 25 آذر افزایش 46 درصدی متوسط زمان جوانه زنی را موجب شد. همچنین، بین جوانه زنی نهایی و طول ریشه چه (87/0r=) و ساقه چه (90/0r=) همبستگی خطی و مثبت وجود داشت. نتایج رتبه بندی توده های بومی نیز نشان داد که بالاترین و پایین ترین امتیاز به ترتیب برای قاین (4) و تربت حیدریه (17) بدست آمد.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی نهایی, کیفیت بذر, گیاه دارویی, متوسط زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040529,
author = {خرم دل, سرور and نظامی, احمد and عبدالله ملا فیلابی},
title = {مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه},
journal = {پژوهش در اکو سیستمهای زراعی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2382-9923},
pages = {61--75},
numpages = {14},
keywords = {جوانه زنی نهایی، کیفیت بذر، گیاه دارویی، متوسط زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه
%A خرم دل, سرور
%A نظامی, احمد
%A عبدالله ملا فیلابی
%J پژوهش در اکو سیستمهای زراعی
%@ 2382-9923
%D 2014

[Download]